COPYRIGHT

ALL RIGHTS RESERVED. ©2009-2018 DENNIS DE SMET

THE PHOTOGRAPHS ON THIS WEBSITE ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF DENNIS DE SMET AND ARE PROTECTED UNDER BELGIAN AND INTERNATIONAL COPYRIGHT LAWS. NO PART OF THIS WEBSITE MAY BE REPRODUCED IN ANY FORM, COPIED, STORED, MANIPULATED, OR PROJECTED IN ANY WAY WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF THE AUTHOR.

BY ENTERING THIS SITE YOU AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS.

DENNIS DE SMET IS MEMBER OF SOFAM

 

GENERAL SALES CONDITIONS (EN)

 1. OPPOSABILITY

BY NOT REPLYING WITH WRITTEN PROTEST WITHIN A WEEK OF THESE SALE CONDITIONS THE USER EXPRESSLY AGREE, TO THE EXCLUSION OF ALL OTHERS, AND REFRAINS EXPLICITLY FROM RELYING ON HIS OWN. NO CONFLICTING CLAUSE IS ACCEPTED BY DENNIS DE SMET PHOTOGRAPHS.

 1. REPRODUCTION RIGHTS
 1. THE USE OF THE DOCUMENTS AND / OR RIGHTS, SUBJECT TO THIS AGREEMENT, IS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THE LAWS ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS, AND IS STRICTLY LIMITED TO THE DESCRIPTION GIVEN HEREIN. UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY AGREED, THE AUTHOR RETAINS INTELLECTUAL PROPERTY OF HIS WORKS. AS DETACHMENT OF THE DOCUMENT IN NO WAY IMPLIES TRANSFER OF COPYRIGHT AND THIS NOT SUGGESTS, ANY REPRODUCTION, PUBLICATION, EXHIBITION OR ANY OTHER USE, IS ONLY POSSIBLE WITH OUR A PRIORI, WRITTEN PERMISSION. THE ORIGINALS MUST ALWAYS BE RETURNED TO THE AUTHOR.
 2. ADMISSION TO REPRODUCTION OCCURS ONLY AFTER PAYMENT OF THE AGREED PRICE CALCULATED AND BASED ON THE SOFAM-RATE. THE USER ACCEPTS THE APPLICATION OF THIS RATE.
 3. THIS AGREEMENT IS CONCLUDED INTUITU PERSONAE. THE RIGHTS AND / OR DOCUMENTS, SUBJECT-MATTER, ARE NOT TRANSFERABLE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR PRIOR EXPRESS WRITTEN PERMISSION. THE USER IS LIABLE FOR ANY BREACH OF THAT PROHIBITION.
 4. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND IN NO WAY (REPROGRAPHY, PHOTOCOPY, MICROFILM, VIDEO PROCESS, ELECTRONIC, DIGITAL OR ANALOG) A NEW ORIGINAL OR COPY OF ANY KIND OF THESE DOCUMENTS CAN BE MADE WITHOUT OUR PRIOR WRITTEN PERMISSION.
 5. THE USER MUST RESPECT THE MORAL RIGHTS OF THE AUTHOR AT ALL TIMES AND RESPECT THE INTEGRITY OF THE WORK, IN PARTICULAR WITH REGARD TO COLOR REPRESENTATION, AND NOT MAIM OR DEFORM THE WORKS. THE NAME OF THE AUTHOR SHOULD BE EXPLICITLY INCLUDED WITHIN EVERY REPRODUCTION STATED AS FOLLOWS: « © DENNIS DE SMET »
 6. THE USER AGREES FORMALLY TO SEND US A PROOF COPY OF THE REPRODUCTION, WITHIN 10 DAYS AFTER PRINTING, AND AT LEAST 7 DAYS PRIOR TO DISTRIBUTING THE PUBLICATION.
 7. UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY STATED ON THE FRONT OF THIS AGREEMENT, ,ALL OTHER RIGHTS (CABLE, AUDIOVISUAL EXPLOITATION, PRIVATE COPY, EDITION, ETC.) ARE RESERVED.
 1. PAYMENT

OUR INVOICES ARE PAYABLE WITHIN 30 DAYS, UNLESS OTHERWISE AGREED AT THE FRONT OF THE INVOICE. THE DUE DATE MONIES AS NOTICE. ANY UNPAID INVOICE SHALL AUTOMATICALLY BE INCREASED BY THE STATUTORY INTEREST AND WITH A FLAT-RATE INCREASE OF 15% OF THE INVOICE AMOUNT WITH A MINIMUM OF 74.37 EUROS. THIS INCREASE IS INDEPENDENT OF THE COMPENSATION FOR INFRINGEMENT OF COPYRIGHT AND LEGAL COSTS.

 1. PENALTIES

THE PRECEDING PROVISIONS SHALL NOT AFFECT THE RIGHTS AND COMPENSATIONS INDEBTED ACCORDING TO SOFAM-FEES:
- USE WITHOUT PRIOR PERMISSION: FIXED COMPENSATION OF 200% OF THE BASIC RIGHT ACCORDING TO SOFAM-RATE, WITH A MINIMUM OF 123.95 EUROS
- USE WITHOUT MENTIONING THE NAME OF THE AUTHOR AND / OR HIS BENEFICIARY: FIXED COMPENSATION OF 100% OF THE BASIC RIGHT CALCULATED ACCORDING TO SOFAM-RATE, WITH A MINIMUM OF 123.95 EUROS
- USE WITH MISNAMED SIGNATURE: FIXED COMPENSATION OF 300% OF THE BASIC DUTY CALCULATED ACCORDING TO SOFAM-RATE, WITH A MINIMUM OF 247.89 EUROS
- MODIFICATION OF THE WORK WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM THE AUTHOR OR IN CASE OF VIOLATION OF THE INTEGRITY OF THE WORK: FIXED COMPENSATION OF 200% OF THE BASIC RIGHT CALCULATED ACCORDING TO SOFAM-RATE, WITH A MINIMUM OF 123.95 EUROS

THE USER WILL ALSO PAY AN ADDITIONAL FEE EQUAL TO THE ACTUAL COST OF SEARCHES, OBSERVATIONS, RECORD, TRAVEL, PURCHASE OF EVIDENCE, BY SOFAM, LIKE ALL OTHER REAL COSTS PLOTTED BY SOFAM BECAUSE OF ITS BREACH, WITH A MINIMUM OF 123.95 EURO

 1. TERRITORIAL JURISDICTION

IN CASE OF DISPUTE, ONLY THE COURTS OF GHENT ARE COMPETENT.

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (NL)

 1. TEGENSTELBAARHEID

DOOR HET NIET SCHRIFTELIJK PROTESTEREN BINNEN DE WEEK VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN STEMT DE GEBRUIKER ER UITDRUKKELIJK MEE IN, MET UITSLUITING VAN ALLE ANDERE, EN ZIET ER UITDRUKKELIJK VAN AF OM ZICH OP DE ZIJNE TE BEROEPEN. GEEN ENKELE STRIJDIGE CLAUSULE WORDT DOOR DENNIS DE SMET PHOTOGRAPHS AANVAARD.

 1. REPRODUCTIERECHTEN
 1. HET GEBRUIK VAN DE DOCUMENTEN EN/OF DE RECHTEN, VOORWERP VAN ONDERHAVIGE OVEREENKOMST, IS ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN VAN DE WETTEN INZAKE DE AUTEURSRECHTEN EN DE NABURIGE RECHTEN, EN IS STRIKT BEPERKT TOT DE OMSCHRIJVING DIE HIERIN GEGEVEN IS. BEHOUDENS UITDRUKKELIJK ANDERSLUIDEND BEDING BEHOUDT DE AUTEUR DE INTELLECTUELE EIGENDOM OP ZIJN WERKEN. GEZIEN AFSTAND VAN EEN DOCUMENT GEENSZINS OVERDRACHT INHOUDT VAN AUTEURSRECHTEN EN DIT EVENMIN LAAT VERMOEDEN, IS ELKE REPRODUCTIE, PUBLICATIE, TENTOONSTELLING OF ELKE ANDERE VORM VAN GEBRUIK, ENKEL MOGELIJK MITS ONZE A PRIORI, SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING. DE ORIGINELEN DIENEN STEEDS TERUGBEZORGD TE WORDEN AAN DE AUTEUR.
 2. TOELATING TOT REPRODUCTIE ONTSTAAT PAS NA BETALING VAN DE OVEREENGEKOMEN PRIJS DIE BEREKEND ZAL WORDEN OP BASIS VAN HET SOFAM-TARIEF. DE GEBRUIKER AANVAARDT DE TOEPASSING VAN DIT TARIEF.
 3. DEZE OVEREENKOMST IS AFGESLOTEN INTUITU PERSONAE. DE RECHTEN EN/OF DOCUMENTEN, VOORWERP ERVAN, ZIJN NOOIT OVERDRAAGBAAR AAN DERDEN, BEHOUDENS ONZE VOORAFGAANDE, SCHRIFTELIJKE EN UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING. DE GEBRUIKER IS AANSPRAKELIJK VOOR ELKE SCHENDING VAN DAT VERBOD.
 4. IN GEEN ENKEL GEVAL EN OP GEEN ENKELE WIJZE (REPROGRAFIE, FOTOKOPIE, MICROFILM, VIDEOPROCÉDÉ, ELEKTRONISCH, DIGITAAL OF ANALOOG) MAG ER EEN NIEUW ORIGINEEL OF EEN KOPIE VAN WELKE AARD OOK VAN DEZE DOCUMENTEN GEMAAKT WORDEN ZONDER ONZE VOORAFGAANDE, SCHRIFTELIJKE, UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING.
 5. DE GEBRUIKER MOET DE MORELE RECHTEN VAN DE AUTEUR TEN ALLEN TIJDE RESPECTEREN EN DE INTEGRITEIT VAN DE WEKEN RESPECTEREN, MET NAME DE KLEUREN TROUW WEERGEVEN, DE WERKEN NIET VERMINKEN OF VERVORMEN. DE NAAM VAN DE AUTEUR MOET EXPLICIET BIJ ELKE REPRODUCTIE TELKENS WEER VERMELD WORDEN ALS VOLGT : « © DENNIS DE SMET »
 6. DE GEBRUIKER VERBINDT ER ZICH FORMEEL TOE OM ONS BINNEN DE 10 DAGEN NA HET DRUKKEN, EN TEN LAATSTE 7 DAGEN VOOR HET VERSPREIDEN VAN DE PUBLICATIE, EEN BEWIJSEXEMPLAAR TE BEZORGEN.
 7. BEHOUDENS UITDRUKKELIJK ANDERSLUIDEND BEDING OP DE VOORZIJDE VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN ALLE ANDERE RECHTEN (KABEL, AUDIOVISUELE EXPLOITATIE, PRIVÉ-KOPIE, UITGAVE, ENZ.) VOORBEHOUDEN.
 1. BETALING

ONZE FACTUREN ZIJN BETAALBAAR OP 30 DAGEN, TENZIJ ANDERSLUIDEND BEDING OP DE VOORZIJDE VAN DE FACTUUR. DE VERVALDAG GELDT ALS INGEBREKESTELLING. ELKE ONBETAALDE FACTUUR WORDT VAN RECHTSWEGE VERHOOGD MET DE WETTELIJKE INTEREST EN MET EEN FORFAITAIRE VERHOGING AD 15 % VAN HET FACTUURBEDRAG MET EEN MINIMUM VAN 74,37 EURO. DEZE VERHOGING STAAT LOS VAN DE SCHADELOOSSTELLING WEGENS SCHENDING VAN DE AUTEURSRECHTEN EN GERECHTSKOSTEN.

 1. SANCTIES

DE VOORAFGAANDE BEPALINGEN DOEN GEEN AFBREUK AAN DE RECHTEN EN SCHADEVERGOEDINGEN DIE VOLGENS HET SOFAM-TARIEF VERSCHULDIGD ZIJN:
- GEBRUIK ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING : FORFAITAIRE SCHADE-VERGOEDING VAN 200 % VAN HET BASISRECHT VOLGENS HET SOFAM-TARIEF, MET EEN MINIMUM VAN 123,95 EURO
- GEBRUIK ZONDER VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE AUTEUR EN/OF VAN ZIJN RECHTHEBBENDE : FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VAN 100 % VAN HET BASISRECHT BEREKEND VOLGENS HET SOFAM-TARIEF, MET EEN MINIMUM VAN 123,95 EURO
- GEBRUIK MET VERKEERDE NAAMTEKENING : FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VAN 300 % VAN HET BASISRECHT BEREKEND VOLGENS HET SOFAM-TARIEF, MET EEN MINIMUM VAN 247,89 EURO
- WIJZIGING VAN HET WERK ZONDER VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE AUTEUR OF IN GEVAL VAN AANTASTING VAN DE INTEGRITEIT VAN HET WERK : FORFAITAIRE SCHADEVERGOEDING VAN 200 % VAN HET BASISRECHT BEREKEND VOLGENS HET SOFAM-TARIEF, MET EEN MINIMUM VAN 123,95 EURO

DE GEBRUIKER ZAL EVENEENS EEN BIJKOMENDE VERGOEDING BETALEN GELIJK AAN DE REËLE KOST VAN OPZOEKINGEN, VASTSTELLINGEN, PROCES-VERBAAL, VERPLAATSINGEN , AANSCHAFFING VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN DOOR SOFAM, ALS ALLE ANDERE REËLE KOSTEN UITGEZET DOOR SOFAM OMWILLE VAN ZIJN INBREUK, MET EEN MINIMUM VAN 123,95 EURO

 1. TERRITORIALE BEVOEGDHEID

IN GEVAL VAN BETWISTING ZIJN ALLEEN DE RECHTBANKEN VAN GENT BEVOEGD.

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (FR)

 1. OPPOSABILITÉ

A DÉFAUT DE PROTESTATION ÉCRITE ENDÉANS LA SEMAINE, L’UTILISATEUR ADHÈRE EXPRESSÉMENT À CES CONDITIONS GÉNÉRALES, À L’EXCLUSION DE TOUTES AUTRES, ET RENONCE EXPRESSÉMENT À SE PRÉVALOIR DES SIENNES. TOUTE CLAUSE CONTRAIRE AUX PRÉSENTES NE SERA PAS ACCEPTÉE PAR DENNIS DE SMET PHOTOGRAPHS.

 1. DROITS DE REPRODUCTION
 1. L’UTILISATION DES DOCUMENTS ET/OU DES DROITS FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT ACCORD EST SOUMISE AUX DISPOSITIONS DES LOIS EN MATIÈRE DE DROITS D’AUTEUR ET DE DROITS VOISINS ET EST STRICTEMENT LIMITÉE À LA DESCRIPTION QUI EN EST FAITE SUR LE PRÉSENT ACCORD. SAUF STIPULATION CONTRAIRE EXPRESSE, L’AUTEUR CONSERVE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE SES OEUVRES. LA CESSION D’UN DOCUMENT N’ENTRAÎNANT, NI NE PRÉSUMANT, PAS LA CESSION DES DROITS D’AUTEUR, TOUTE REPRODUCTION, PUBLICATION, EXPOSITION OU TOUTE UTILISATION GÉNÉRALEMENT QUELCONQUE DES DOCUMENTS NE PEUT SE FAIRE QU’AVEC NOTRE ACCORD ÉCRIT ET PRÉALABLE. LES ORIGINAUX DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESTITUÉS À L’AUTEUR.
 2. L’AUTORISATION DE REPRODUCTION N’INTERVIENT QU’APRÈS PAIEMENT DU PRIX CONVENU QUI SERA CALCULÉ SUR BASE DU TARIF SOFAM. L’UTILISATEUR ACCEPTE L’APPLICATION DE CE TARIF.
 3. CETTE CONVENTION EST CONCLUE INTUITU PERSONAE. LES DROITS ET/OU LES DOCUMENTS, OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION, NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE CÉDÉS À DES TIERS, SAUF NOTRE AUTORISATION PRÉALABLE, ÉCRITE ET EXPRESSE. L’UTILISATEUR RESTERA RESPONSABLE DE TOUTE VIOLATION DE CETTE INTERDICTION.
 4. IL NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE FAIT UN NOUVEL ORIGINAL OU UNE COPIE, DE QUELQUE NATURE OU PAR QUEL MOYEN QUE CE SOIT (REPROGRAPHIE, PHOTOCOPIE, MICROFILM, PROCÉDÉ VIDÉO, MANIPULATION ÉLECTRONIQUE, DIGITALE OU ANALOGIQUE) DES DOCUMENTS SAUF NOTRE AUTORISATION ÉCRITE, EXPRESSE, PRÉALABLE.
 5. L’UTILISATEUR EST TENU DE RESPECTER TOUJOURS LES DROITS MORAUX DE L’AUTEUR. IL DOIT RESPECTER L’INTÉGRITÉ DES ŒUVRES, ET NOTAMMENT À EN RENDRE FIDÈLEMENT LES COULEURS, NE PAS LES TRONQUER OU LES DÉFORMER. LA MENTION DU NOM DE L’AUTEUR DOIT ÊTRE FAITE EXPLICEMENT POUR CHAQUE REPRODUCTION, ET DE LA FAÇON SUIVANTE : « © DENNIS DE SMET »
 6. L’UTILISATEUR S’ENGAGE FORMELLEMENT À NOUS FOURNIR UN EXEMPLAIRE JUSTIFICATIF DANS LES 10 JOURS DE L’IMPRESSION ET AU PLUS TARD 7 JOURS AVANT LA DIFFUSION DE LA PUBLICATION.
 7. SAUF STIPULATION CONTRAIRE EXPRESSE AU RECTO DE CET ACCORD, TOUS LES AUTRES DROITS (CÂBLE, EXPLOITATION AUDIOVISUELLE, COPIE PRIVÉE, ÉDITION, ETC.) SONT RÉSERVÉS.
 1. PAIEMENT

NOS FACTURES SONT PAYABLES DANS LES 30 JOURS SAUF STIPULATION CONTRAIRE EXPRESSE AU RECTO DE LA FACTURE. CETTE DATE D’ÉCHÉANCE VAUT À ELLE SEULE MISE EN DEMEURE. TOUTE FACTURE IMPAYÉE EST MAJORÉE DE PLEIN DROIT DE L’INTÉRÊT LÉGAL AINSI QUE D’UNE AUGMENTATION FORFAITAIRE DE 15 % , AVEC UN MINIMUM DE 74,37 EURO. CETTE AUGMENTATION EST INDÉPENDANTE DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR VIOLATION DES DROITS D’AUTEUR ET DES FRAIS DE PROCÉDURE.

 1. SANCTIONS

LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES NE PEUVENT PORTER PRÉJUDICE AUX DROITS ET AUX DOMMAGES ET INTÉRÊTS DUS D’APRÈS LE TARIF SOFAM :
- UTILISATION SANS AUTORISATION PRÉALABLE : UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DE 200 % DU DROIT DE BASE CALCULÉ SUR BASE DU TARIF SOFAM, AVEC UN MINIMUM DE 123,95 EURO
- UTILISATION SANS MENTION DU NOM DE L’AUTEUR ET/OU DE SON MANDATAIRE : UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DE 100 % DU DROIT DE BASE CALCULÉ SUR BASE DU TARIF SOFAM, AVEC UN MINIMUM DE 123,95 EURO
- UTILISATION AVEC MENTION D’UN AUTRE NOM QUE CELUI DE L’AUTEUR RÉEL ET/OU DE SON MANDATAIRE : UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DE 300 % DU DROIT DE BASE CALCULÉ SUR BASE DU TARIF SOFAM, AVEC UN MINIMUM DE 247,89 EURO
- MODIFICATION DE L’ŒUVRE SANS L’AUTORISATION PRÉALABLE DE L’AUTEUR OU EN CAS D’ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ DE L’ŒUVRE : UNE INDEMNISATION FORFAITAIRE DE 200 % DU DROIT DE BASE CALCULÉ SUR BASE DU TARIF SOFAM, AVEC UN MINIMUM DE 123,95 EURO.

L’UTILISATEUR PAYERA ÉGALEMENT UNE INDEMNISTATION SUPPLÉMENTAIRE ÉGALE AUX FRAIS RÉELS DES RECHERCHES, CONSTATS, PROCES-VERBAL, DÉPLACEMENTS, ACHAT DE PIÈCES À CONVICTION DE LA SOFAM, COMME TOUTE AUTRE FRAIS RÉEL ÉMIS PAR LA SOFAM ET EN RELATION AVEC SON INFRACTION, AVEC UN MINIMUM DE 123,95 EURO.

 1. COMPÉTENCE TERRITORIALE

TOUT LITIGE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE GAND.